2009. évi változások

Tisztelt Ügyfeleink!

Az alábbi levelemmel a 2009 évi változásokról szeretnék egy összefoglalót közölni Önökkel.

Ez a levél nem személyre szabott nem biztos, hogy minden itt közölt adat vonatkozik Önre, kérem kérdéseivel, keressen meg engem.

Áfa törvény változások:

 • Kötelező számla kibocsátása: (hatálybalépés 2009. 02. 01.)
  A gazdaság további „fehérítése”, az adózás elől eltitkolt bevételek láthatóbbá tétele érdekében a törvény előírja, hogy az adóalany köteles számlát kibocsátani, ha magánszemélytől vagy nem jogi személy szervezettől 900 000 forintot elérő vagy meghaladó összeget kap. A hivatkozott összeghatárt elérő, meghaladó összeget tehát akkor is számlával kell kísérni, ha a leendő vevő (szolgáltatást igénybe vevő) azt nem kéri.
 • ha a számla nem a teljesítés napján kerül kiállításra, akkor kötelező feltüntetni a számlán, az értékesítés vagy szolgáltatás pontos időpontját.
 • A jövőben a készpénz-fizetéses jogügyletek esetében a számla kibocsátásának a készpénzfizetés időpontjában haladéktalanul meg kell történnie, míg halasztott fizetési határidejű ügyletekben továbbra is fennmarad a teljesítés időpontjától számított 15 napon belüli számla kibocsátási kötelezettség.

Számviteli törvény változások:

 • bevezetésre kerül a sajátos egyszerűsített éves beszámoló, amit jogi személyiséggel nem rendelkező társaság választhat, ha nincs könyvvizsgáltra kötelezve ( BT, KKT, ha 100 millió alatt van az árbevétele és 50 fő alatt a foglalkoztatottak létszám), ha ezt a módot választja a társaság akkor nem lehet visszalépni saját döntés alapján a hagyományos beszámoló készítéshez, csak ha már a fenti feltételeknek nem felel meg. A sajátos egyszerűsített beszámoló mérleg, eredmény kimutatásból áll, nem kell kiegészítő mellékletet készíteni.
 • Módosítani kell a pénzkezelési szabályzatot, mert törvényben került meghatározásra a pénztárban tartható maximális készpénz nagyságrendje.

Adózás rendjéről szóló törvény változásai:

 • Korlátozott készpénzmozgás egy ügylethez kapcsolódóan ( hatályba lépés: 2009.02.01.)
  Ha jogszabály alapján bankszámlanyitásra kötelezett (ÁFA-alany, EVA-alany) adózók között megkötött ügyletek vonatkozásában az ügyleti ellenérték megfizetése 250 ezer forint összeget meghaladóan bankjegy (érme) átadásával történik, a kifizetés teljesítőjére az adóhatóság ügyletenként, a 250 ezer forint összeghatárt túllépő kifizetés értékének 20 %-ával megegyező összegű mulasztási bírságot szab ki. Az egy ügylethez tartozó kifizetéseket e szabály alkalmazásakor össze kell számítani egy hónapon belül. Amennyiben az ügylet folyamatos teljesítésű, minimum egy havi teljesítési időtartamra kell a kifizetéseket összeszámítani. Bankkártya használata megengedett. Egymás utáni sorszámok számlakiállításnál ugyanannak az ügyfélnek, egy ügyletnek minősül, tehát nem lehet szétbontani az ügyletet 250 ezer forintokra.
 • Házipénztár napi záró értékének maximális összege (hatályba lépés: 2009.01.01)
  A készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga nem haladhatja meg az előző üzleti év összes bevételének 1,2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 1,2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni.  A szabály megszegése esetén a mulasztási bírság 500 ezer forint.
  2009.01.01 és 05.31 között a 2007 évi összes bevételt kell figyelembe venni, 2008 évi mérlegkészítés után tehát 2009. 06.01-től 2010.05.31-ig a 2008 évi összes bevétel a számítás alapja.
 • Adószám felfüggesztése (hatályba lépés: 2009.01.01)
  Az adószámot felfüggesztheti az adóhatóság, ha az adózó nem rendelkezik megfelelő levélszekrénnyel. A postás, ha emiatt nem tudja kézbesíteni a levelet, akkor azt jelzi az adóhatóságnak. Ha egy adózónak az üzletét minimum 60 napra bezárja a hatóság, akkor felfüggesztik az adószámát is 60 napra és egyéb más tevékenységet, sem folytathat. Az az adózó, aki nem teljesíti 365 napon belül a bevallási és adófizetési kötelezettségét adószám felfüggesztést von maga után.
 • Emelkednek a bírságok, adóhiány vagy bizonylatok hiánya miatt felmerült bírság 50%-ról
  75%-ra emelkedett. A nyugta és számlaadási kötelezettség mulasztása esetén az alkalmazott és a felettese is büntethető lesz 500 ezer forintig terjedően. Az igazolatlan áru esetén a számlával nem igazolt áru értéke a bírság alapja, a mértéke 40%, de minimum 10.000 ft. Ez vonatkozik a magánszemélyre is akinek az üzletből való távozásig meg kell őrizni a bizonylatot.

Cégautó adó törvény változásai:

 • A cégautóadóra vonatkozó rendelkezéseket kivették az Szja törvényből. 2009-től vagyoni típusú adóként határozták meg. Ez azt jelenti, hogy a korábbi rendelkezésektől eltérően nem lesz cégautóadó szja, munkaadói járulék és eho fizetési kötelezettség. (hatályba lépés: 2009.02.01-től)

 

Kinek kell fizetni?

Cégautóadót a személygépkocsi hatósági nyilvántartás szerinti tulajdonosa, pénzügyi lízingbe vett személygépkocsi esetén a lízingbe vevő fizet. Ha a külföldi rendszámú személygépkocsi után belföldön költséget számolt el a használója, akkor a cégautóadót a személygépkocsi használója fizeti meg. Személygépkocsi fogalma alatt a szja törvényben meghatározottakat kell érteni.

Mikor kell fizetni?

A vállalkozások a tulajdonában lévő személygépkocsi, a magánszemélyeknek pedig azon személygépkocsija után kell cégautóadót fizetni, amellyel kapcsolatban költséget számoltak el. (Kivétel az elektromos hajtómotorral ellátott autók.)

Milyen időszakra kell fizetni?

Az adót csak azokra a hónapokra kell megfizetni, amelyekben költséget számoltak el. Tehát a vállalkozások esetén azokra a hónapokra kell fizetni, amikor az autó a vállalkozás tulajdonában volt, mivel alap esetben értékcsökkenés és biztosítás kerül elszámolásra költségként.

Magánszemély esetén pedig azokra a hónapokra, amikor saját gépjárművét céges célokra használja és arra a magánszemély költségtérítést kap. Ez nem vonatkozik olyan esetekre, amikor a munkavállaló munkába járási költségtérítést kap, vagy a kiküldetési rendelvény alapján hivatali, üzleti utazás költségtérítése címén a teljesített kilométer-távolság (futásteljesítmény) figyelembevételével az utazásra ellenértéket kap.

Mértéke

Az adó mértéke havonta 1600 cm3 hengerűrtartalmat meg nem haladó hajtómotorral ellátott személygépkocsi esetén 7 000 Ft, más esetekben 15 000 Ft, függetlenül attól, hogy az adott cég vezet-e útnyilvántartást a személygépkocsira vagy sem. A jövőben az üzleti célú vagy magánhasználatot nem kell külön igazolni, útnyilvántartást nem kell vezetni.

Mentesség

Az új cégautóadó különös méltánylást érdemlő helyzetben mentességet biztosít például a megkülönböztető jelzést használó személygépkocsikra vagy a háziorvosi ellátáshoz szükséges személygépkocsira.

Gépjárműadó és cégautóadó is?

A törvény a kétszeres adóztatás kizárása érdekében lehetővé teszi az adóalany által megfizetett gépjárműadó levonását a cégautó adóból, amikor a cégautó adó és a gépjárműadó utáni kötelezettség egyaránt fenn állt.

Sajnos az új cégautó adó szabályozással kapcsolatban vannak még nyitott kérdések, pl. a kishaszon gépjárművel kapcsolatos rendelkezések sem tisztázottak. Remélem hamarosan pontosabb információkkal, és állásfoglalásokkal segíthetek eligazodni.

 

Illeték törvény változásai:

 • Örökösödési illeték változása
  A törvény hatályba lépésétől fogva mentes az öröklési illeték alól a gyermek, házastárs, szülő, eltartott szülő nélküli unoka öröklése esetén a megszerzett örökrész - lakás - tiszta értékéből 20 millió forint. Ha a lakás miatti illetékalap a 20 millió forintot nem éri el, akkor a különbözet az egyéb öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesítésére fordítható.
 • Az eladó a vevő adatait a vagyon szerzéskor (pl.: ingatlan értékesítés) köteles jelenteni az adóhatóság felé. Amennyiben ezt nem teszi meg az illetékes földhivatal a tulajdon változással kapcsolatos ingatlan bejegyzési kérelmeket nem teljesíti.

 

Társasági és osztalék adó törvény változásai:

 • Megszűnik a 35%-os osztalékadó kulcs! (hatálybalépés: 2009.01. 01.)
  A magánszemély osztalékból (osztalékelőlegből) származó jövedelme teljes egészében 25 százalékkal adóköteles. (ez vonatkozik az egyéni vállalkozókra is, tehát a vállalkozói osztalék után 25%-os osztalékadót kell fizetni)
  A törvény alapján amennyiben a társas vállalkozás a tagja által nyújtott tagi kölcsön elengedéséből származó eredményjavulást a 2008. évi adózott eredmény felosztásakor osztalékként kifizeti, ez az osztalék csak 10 százalékkal adózik.
 • Kedvezményes (10%) társasági adókulcs alkalmazása
  A 10 százalékos adókulcsot az adózó akkor alkalmazhatja, ha a vállalkozás rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik és valamely hatóság bírságot nem állapított meg, valamint az adóévben legalább az adóév első napján érvényes minimálbér kétszeresének és a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma szorzatának megfelelő összegre vallott be nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot.

 

Személyi jövedelem adó törvény változásai:

 

Meddig érvényesíthető az adókedvezmény?

Az összevont adóalap adóját csökkenti a megállapított összevont kedvezményalap 30 százaléka, de jövedelemtől függően legfeljebb 100 ezer forint lehet. Ha a magánszemély összes jövedelme az adóévben 3 millió 400 ezer forintot eléri vagy meghaladja, akkor adókedvezményt csak feltételesen érvényesíthet.

 

Milyen kiadások után érvényesíthető a kedvezmény:

 • háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke
 • a nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem szerzése céljából a magánszemély saját maga javára, illetőleg a nem egyéni vállalkozó magánszemély valamely más magánszemély javára befizetett összeg.
 • a magánnyugdíjpénztárba a magánszemély saját tagdíját kiegészítő befizetés
 • a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe a magánszemély által foglalkoztatói hozzájárulása kiegészítéseként befizetett összeg, ideértve a foglalkoztatói hozzájárulás adóköteles részét is
 • a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján fizetett tandíj
 • a magánszemély által közcélú adomány céljára történt befizetés, tartós adományozás esetén 20 százalékkal növelt összegben
 • a meghatározott módon és feltételekkel belföldi székhelyű biztosítóval a magánszemély által kötött élet- és nyugdíjbiztosítás általa megfizetett díjának összege.

Új szja kedvezmény!

A fekete gazdaság visszaszorítása érdekében egy újabb adókedvezményt vezettek be.

Ez a háztartással kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének számlázott ellenértéke után járó kedvezmény. Csak az veheti igénybe, akinek a nevére szól a számla, a bevallásban fel kell tüntetni a számla sorszámát, a kiállító nevét és adószámát.  Milyen szolgáltatások után számolható el ez a kedvezmény: Lakásfelújítás, korszerűsítés; Gyermekfelügyelet, gyermekgondozás; Háztartás vezetés; Házi ápolás; Háztartási nagygépek javítása (pl. mosógép, hűtő); Fűtéskorszerűsítés.

 

Változott a felsőoktatási törvény szerinti hallgatói jogviszony alapján fizetett tandíj kedvezmény

2009-től a kedvezményt bárki igénybe veheti, feltétele, hogy az illető legyen megjelölve kedvezményre jogosultként. Korábban a kedvezményt csak meghatározott kör vehette igénybe.

 

Egyéb rendelkezések:

 • A mezőgazdasági őstermelők esetében eddig 7 millió forint volt az a bevételi összeghatár (előző évi), amely felett már a minimálbér alapul vételével áll fenn a járulékfizetési kötelezettség. 2009-től a jogszabály a 7 millió forint helyett az "Szja tv. szerinti mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár" kifejezést használja, melynek összege viszont 8 millió forint.
 • A magánszemélyt, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozót érintő egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 4.350 (napi 145) forintról havi 4.500 (napi 150) forintra nő.
 • A tételes EHO összege változatlanul 1950 forint, ahogy a százalékos mértékekben (11 %, 14 % százalék) sincs változás.
 • Meg kell említenem, hogy a NYENYI adatszolgáltatás újabb egy évvel kitolódik, azaz "utoljára" 2009-ről 2010-ben kell teljesíteni.
 • A minimálbér összege 71.500 ft-ra emelkedik 2009.01.01-től.
 • Közbeszerzési eljárásnál 200 ezer forint feletti kifizetések esetén kell nemleges adóigazolást kérni.
 • Bevezeti az adóhatóság a pozitív adóslistát, ami a APEH honlapján lesz elérhető. Azok fognak itt szerepelni, akiknek nincs adótartozásuk. Kérelem benyújtásával lehet felkerülni. Minden hónap 4-5-ig vizsgálják, hogy jogosult-e még az adózó a listán szerepelni és 10-én frissítik majd a honlapot. Közbeszerzési eljárásnál el kell fogadni adóigazolás helyett, ha szerepel a pozitív adóslistán. Illetékmentes a kérelem. Várhatóan 2009. második felében lesz elérhető ez a szolgáltatás.
 • Tényleges ügyintést lehet majd intézni az APEH új callcenterében, ha adózó igényel egy 4 jegyű PIN kódot. Várhatóan 2009. 06.01-től.
 • Csekk automatákat vezet be az APEH, ami a bank automatákhoz hasonlóan fog működni. Adóazonosító jel beütése után nyomtat csekket az automata a kiválasztott adónemhez.

 

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

 

Boldog új évet, jó egészséget, magánéletbeli és munkahelyi sikereket kívánok Önöknek.

 

Inárcs, 2009. január 01.                                

                                                                                                Vanya Mónika

Aktuális

2013 változások

2012.11.08

Kedves Ügyfeleim!

A 2013 évre vonatkozó változásokra szeretném felhívni a figyelmet.
Akit valamelyik törvény részletesebben érdekel, szívesen állok rendelkezésre, illetve a kisadózók és kisvállalati adókkal kapcsolatban személyre szabottan kalkulálhatunk. Ha valamelyik adózási formába szeretnénk, bejelentkezni azt decemberben meg kell tennünk.

Kisvállalkozói adó:
Alanya lehet: egyéni vállalkozó, egyéni cég, betéti társaság, közkereseti társaság
Nem választhatják ezt az adózási formát az alábbi tevékenységi kört folytató vállalkozások:

Tovább

2012 változások

2011.12.30

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint minden évben most is szeretném tájékoztatni a 2012 évi változásokról.

Emelkedik a pénztárlimit
2012. január 1-től az összes árbevétel 10 %- ára változik (az eddigi 2 %- ról) a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga.
Tehát már csak az 5 milló árbevétel alattiakra vonatkozik az 500 e Ft-os limit.
A pénzkezelési szabályzatokat kiegészítjük a fenti módosítással.

Tovább

Helyi iparűzési adó

2010.06.29

TÁJÉKOZTATÓ a helyi iparűzési adóra vonatkozó hatáskörök önkormányzati adóhatósághoz történő visszaadásával kapcsolatban.

Tovább

2010 év változásai

2009.12.28

Tisztelt Ügyfeleink!

 Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretném felhívni figyelmüket a 2010 évi változásokra.

 Általános információk:

-          A minimálbér összege 73.500 Ft lesz.

Tovább

© 2013-2018 Mona-Tax Bt. | Impresszum